Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Aspecte de ecologie ale culicidelor din Romania


Aspecte de ecologie ale culicidelor din Romania


47,25 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 

INTRODUCERE

 

Omuladevenitspeciadominantădelanivelulecosfereiprinefectivulsău,darmai alesprinstăpânireaştiinţeişia tehnologiei,putând astfeltransformaCapitalulNatural, adaptându-l lanevoilesale.În cazulcelorlaltespeciiprocesulesteinvers –speciilese schimadaptându-selamediu[1].Extindereaspaţialăa zonelorantropice lanivelglobal, regionalşilocal,precumşialteactivităţişischimbăriprovocatedeomcu scopuldea manipulamediuldupă bunulsăuplac austârnitodeteriorare ahabitateloranumitorspeciişio dereglarea echilibruluinatural,astfelducândlaapariţia epidemiilorşi re-emergenţa unor boli transmise de vectori [2].Inacestcontext, tema prezenteilucri dedisertaţie este justificată de preocupările internaţionale dinultimele decenii,marcatede schimbărilede mediu,maiales climaticesideaccentuareaprocesuluideglobalizare subtoateformelesale,problemareemergeeibolilortransmise de vectoricunoscândoexacerbarefărăprecedentla scară mondia[3-4].

Ştiinţacare seocupăcustudiul insectelor,arahnidelor,miriapodelor,ş.a.cuprinseîn Phyllumul Arthropoda poartă numele de Entomologie. Încrengătura Arthropoda cuprinde peste 1 milion de specii, fiind consideraceamai largrăspândităîn lume.

Participarea artropodelor în procesul universal al polenizării, la formarea solului (alăturidemicroorganisme),caşilauneleprocesedesalubrizare naturalăamediului,iarpeun alt plan contribuţia lor la obţinerea unor produse naturale (mierea, mătasea), constituie suportul concluziei , din imensele lor activităţiprecumpănesccele utileomului.

Antitetic analizămconsecinţele activităţiispeciilorîncadrate înaceastăîncrengătură. Vechiscrieriistorice afirexistenţalapersonajeilustre a unorbolideterminatede artropode, cumarfipediculoza.Alterelatărianecdoticesemnaleazăprezenţaşimanifestărilepatogene ale unorartropodedecorp la persoane aparţinândcelordouăextreme ale ierarhiei sociale.

Progresul civilizaţiei umane reducecontinuu rolulpatogen specific al artropodelor.

Dincadrulzoologiei,laînceputde secol,senaşteonouă disciplinăştiinţifică numită- Entomologia Medicală.Aceastaesteştiinţa careareca obiectde studiuartropodele ca vectori de agenţipatogeni,produtoare de boli,gazde intermediare saudefinitive pentru diferiţi paraziţi şigeneratoarededisconfort.

Din punct de vedere medical prezintă importanţă o serie de specii de artropode aparţinând următoarelorcinci categorii:

 

1. Speciile veninoase (inoculatoare, vezicante, urticante)

2. Speciivectoarepentru diferiţi agenţiinfecţioşi sau parazitari:

ü insectehematofagedinordineleAnoplura(familiaPediculidae), Heteroptera (familiaReduviidae),SiphonapteraşiDiptera(familiilePsychodidae, Culicidae, Simulidae, Tabanidae şi Muscidae);

üacarieni

3. Speciiparazite careproduco serie deboli

4. Speciicaresuntgazdeintermediarepentru diferiţi paraziţi

5. Speciigeneratoarededisconfort.

Natura, fiecă estevorba de mediulnaturalsaucelcreatde om,esteorganizatăîntr-o ierarhiede sistemeecologice,difereiate, înfuncţie de domeniile scărilorde timpşispaţiu,în categorii de sistemeecologice locale,complexe regionale de ecosisteme,complexe macroregionale de ecosisteme şi ecosfera [5]. Datorită faptului că toate componentele mediuluisuntinterconectateşiorice schimbare încadrulunuinivelierarhicafectează toate celelalteniveluriierarhice,necesitatealărgiriişidezvolriiatâtabazeidecunoştinţelegate de biologia, comportamentulşihabitatele propice dezvoltăriiartropodelor vectoare tşia bazei de date prin intermediulproiectelordemonitoringacrescut semnificativ[6].

Latoate speciile de ţânţari pericolulnuestereprezentatde masculdeoarece acesta nu esteun agent-vector,cide femelaadultă.Aceasta esteobligatoriuhematofagă,prezentândun aparat bucal ce este adaptat la acest tip de hrănire, perforând pielea gazdei şi uşurând transmitereaageilorinfecţioşi.Hnireasefaceînzorişiînamurg.Duratadeviaţăpetimp devaesteîntre1-2lunişipe timpde iarestede6luni(perioadăîncarehibernează).În acestintervalfemelapoatedepunelasuprafaţaapelorstătătoare, în zonele cu soluri umede şi în locuri umbrite, pe o rază de 1.5 –7kmaproximativ600de ouă faptcare lepermitesă pătrundăîn noiteritorii[7].

Ecosistemeleantropiceoferă habitateidealepentrudezvoltareaşiadăpostirea populaţiilorde culicide, precumşigazde pentru femelele hematofage.Aceştia se întâlnesc în zone umedeşiîntunecoase, acoloundesuntîntrunitecondiţiinecesaredezvoltăriilarvare. Siturileartificialededezvoltare suntprezenteinclusivînaparezultatăînurmadeteriorării prin construcţiiumane (baraje,îndiguiri,rezervoare deapă),desfăşurăriianumitoractiviţiumane (gropi,şanţuri,subsoluri,guride metrou) sauînurma unor activităţidinagricultură, zootehnie şipiscicultură(bălţiprovenitedinreţeledeirigaţii,canalededrenareaapelordeirigaţii, bazinecuapă mică pentrupuietulde peşte)etc.Toate acestea culminează prinoferirea posibilităţilor decreştereexcesivăaabundenţeispeciilorvectoare[8].Esteabsolutnecesară menţinereaefectivuluiculicidelorlaunnivelcâtmaimic.Pentruaevitacreşterea ratelorde îmbolnăvire şi,odacuea,deteriorarea calităţiisistemelorsocio-economice estenecesar să menţinemefectivulculi<span style="le

26 alte produse in aceeasi categorie: