Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Aspecte de ecologie ale culicidelor din Romania


Aspecte de ecologie ale culicidelor din Romania


47,25 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 

INTRODUCERE

 

Omuladevenitspeciadominantădelanivelulecosfereiprinefectivulsău,darmai alesprinstăpânireaştiinţeişia tehnologiei,putând astfeltransformaCapitalulNatural, adaptându-l lanevoilesale.În cazulcelorlaltespeciiprocesulesteinvers –speciilese schimadaptându-selamediu[1].Extindereaspaţialăa zonelorantropice lanivelglobal, regionalşilocal,precumşialteactivităţişischimbăriprovocatedeomcu scopuldea manipulamediuldupă bunulsăuplac austârnitodeteriorare ahabitateloranumitorspeciişio dereglarea echilibruluinatural,astfelducândlaapariţia epidemiilorşi re-emergenţa unor boli transmise de vectori [2].Inacestcontext, tema prezenteilucri dedisertaţie este justificată de preocupările internaţionale dinultimele decenii,marcatede schimbărilede mediu,maiales climaticesideaccentuareaprocesuluideglobalizare subtoateformelesale,problemareemergeeibolilortransmise de vectoricunoscândoexacerbarefărăprecedentla scară mondia[3-4].

Ştiinţacare seocupăcustudiul insectelor,arahnidelor,miriapodelor,ş.a.cuprinseîn Phyllumul Arthropoda poartă numele de Entomologie. Încrengătura Arthropoda cuprinde peste 1 milion de specii, fiind consideraceamai largrăspândităîn lume.

Participarea artropodelor în procesul universal al polenizării, la formarea solului (alăturidemicroorganisme),caşilauneleprocesedesalubrizare naturalăamediului,iarpeun alt plan contribuţia lor la obţinerea unor produse naturale (mierea, mătasea), constituie suportul concluziei , din imensele lor activităţiprecumpănesccele utileomului.

Antitetic analizămconsecinţele activităţiispeciilorîncadrate înaceastăîncrengătură. Vechiscrieriistorice afirexistenţalapersonajeilustre a unorbolideterminatede artropode, cumarfipediculoza.Alterelatărianecdoticesemnaleazăprezenţaşimanifestărilepatogene ale unorartropodedecorp la persoane aparţinândcelordouăextreme ale ierarhiei sociale.

Progresul civilizaţiei umane reducecontinuu rolulpatogen specific al artropodelor.

Dincadrulzoologiei,laînceputde secol,senaşteonouă disciplinăştiinţifică numită- Entomologia Medicală.Aceastaesteştiinţa careareca obiectde studiuartropodele ca vectori de agenţipatogeni,produtoare de boli,gazde intermediare saudefinitive pentru diferiţi paraziţi şigeneratoarededisconfort.

Din punct de vedere medical prezintă importanţă o serie de specii de artropode aparţinând următoarelorcinci categorii:

 

1. Speciile veninoase (inoculatoare, vezicante, urticante)

2. Speciivectoarepentru diferiţi agenţiinfecţioşi sau parazitari:

ü insectehematofagedinordineleAnoplura(familiaPediculidae), Heteroptera (familiaReduviidae),SiphonapteraşiDiptera(familiilePsychodidae, Culicidae, Simulidae, Tabanidae şi Muscidae);

üacarieni

3. Speciiparazite careproduco serie deboli

4. Speciicaresuntgazdeintermediarepentru diferiţi paraziţi

5. Speciigeneratoarededisconfort.

Natura, fiecă estevorba de mediulnaturalsaucelcreatde om,esteorganizatăîntr-o ierarhiede sistemeecologice,difereiate, înfuncţie de domeniile scărilorde timpşispaţiu,în categorii de sistemeecologice locale,complexe regionale de ecosisteme,complexe macroregionale de ecosisteme şi ecosfera [5]. Datorită faptului că toate componentele mediuluisuntinterconectateşiorice schimbare încadrulunuinivelierarhicafectează toate celelalteniveluriierarhice,necesitatealărgiriişidezvolriiatâtabazeidecunoştinţelegate de biologia, comportamentulşihabitatele propice dezvoltăriiartropodelor vectoare tşia bazei de date prin intermediulproiectelordemonitoringacrescut semnificativ[6].

Latoate speciile de ţânţari pericolulnuestereprezentatde masculdeoarece acesta nu esteun agent-vector,cide femelaadultă.Aceasta esteobligatoriuhematofagă,prezentândun aparat bucal ce este adaptat la acest tip de hrănire, perforând pielea gazdei şi uşurând transmitereaageilorinfecţioşi.Hnireasefaceînzorişiînamurg.Duratadeviaţăpetimp devaesteîntre1-2lunişipe timpde iarestede6luni(perioadăîncarehibernează).În acestintervalfemelapoatedepunelasuprafaţaapelorstătătoare, în zonele cu soluri umede şi în locuri umbrite, pe o rază de 1.5 –7kmaproximativ600de ouă faptcare lepermitesă pătrundăîn noiteritorii[7].

Ecosistemeleantropiceoferă habitateidealepentrudezvoltareaşiadăpostirea populaţiilorde culicide, precumşigazde pentru femelele hematofage.Aceştia se întâlnesc în zone umedeşiîntunecoase, acoloundesuntîntrunitecondiţiinecesaredezvoltăriilarvare. Siturileartificialededezvoltare suntprezenteinclusivînaparezultatăînurmadeteriorării prin construcţiiumane (baraje,îndiguiri,rezervoare deapă),desfăşurăriianumitoractiviţiumane (gropi,şanţuri,subsoluri,guride metrou) sauînurma unor activităţidinagricultură, zootehnie şipiscicultură(bălţiprovenitedinreţeledeirigaţii,canalededrenareaapelordeirigaţii, bazinecuapă mică pentrupuietulde peşte)etc.Toate acestea culminează prinoferirea posibilităţilor decreştereexcesivăaabundenţeispeciilorvectoare[8].Esteabsolutnecesară menţinereaefectivuluiculicidelorlaunnivelcâtmaimic.Pentruaevitacreşterea ratelorde îmbolnăvire şi,odacuea,deteriorarea calităţiisistemelorsocio-economice estenecesar să menţinemefectivulculi<span style="le

30 alte produse in aceeasi categorie: