Categorii

Autori

Autori care au publicat la Editura Rovimed Publishers

Metode si tehnici de evaluare utilizate in lectiile de matematica in ciclul primar


Metode si tehnici de evaluare utilizate in lectiile de matematica in ciclul primar


18,90 lei cu TVA

0234.537.441
0740.429.533

Luni - Vineri » 09:00-16:00

 

Introducere

 

              Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi si capacităţi necesare învăţării matematicii şi care devin utile în activitatea practică a omului. Astfel se învaţă o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a folosi analogii, a analiza problema, a o descompune în probleme mai simple.

             Rezolvând exerciţii şi probleme, procesele psihice de cunoaştere ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate la o activitate susţinută. Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică prin contribuţia studiului matematicii, această dezvoltare asigură la rândul ei o capacitate mai mare a elevului pentru însuşirea conştientă a noţiunilor matematice.

            De aici a izvorât dorinţa de a-i pregăti pe elevi, de a cerceta cele mai eficiente modalităţi de antrenare în propria lor formare, urmărind stimularea puterii de deducţie, convinsă fiind că flexibilitatea gândirii trebuie formată prin exerciţii, rezolvări şi compuneri de probleme pe căi cât mai variate.

            Tratând diferenţiat şi individualizat elevul şi activizându-l permanent în cadrul procesului de învăţare, reuşim să-i mobilizăm energiile creatoare, să-i concentrăm atenţia, să-i stârnim curiozitatea, să-i câştigăm adeziunea logică şi afectivă, să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea şi memoria, puterea de anticipare.

            În activitatea la catedră am căutat să creez situaţii favorabile învăţării fiecărui elev în parte.

            Lucrarea doreşte să demonstreze că utilizarea diverselor metode şi tehnici de evaluare în cadrul orei de matematică este o cerinţă fundamentală în dezvoltarea operaţiilor gândirii elevilor, cale ce duce la creşterea randamentului şcolar.

            În studiul acestei teme am pornit de la ipoteza generală că o învăţare formativă şi o evaluare sistematică şi continuă, realizată pe baza unor criterii precise de măsurare şi apreciere, influenţează pozitiv creşterea nivelului de pregătire al elevului la matematică. Am ţinut cont de faptul că informaţiile pe care evaluarea le oferă sunt importante şi necesare în adoptarea unor măsuri ameliorative de prevenire a insuccesului la învăţătură. Metodele şi tehnicile de evaluare folosite în funcţie de obiectivele prevăzute în programele şcolare şi integrate în lecţii pot contribui la realizarea conexiunii inverse, la implicarea elevului în actul învăţării şi la rezultate pozitive în plan formativ.

           În vederea conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile de matematică, am ţinut cont de câteva mutaţii de accent care au survenit în ultimul timp şi care au drept consecinţe o redimensionare şi o gândire a strategiilor de evaluare, în consens cu o serie de exigenţe:

-          extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea

rezultatelor (obiectiv tradiţional) la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate;

-          diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de

adecvaţie a acestora la situaţii didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, punerea la punct a unor metode de evaluare a achiziţiilor practice);

-          necesitatea întăririi şi sancţionării cât mai operative a

rezultatelor evaluării;

-          centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive;

-     transformarea elevului într-un partener autentic al învăţătorului în        evaluare prin autoevaluare, interevaluare şi evaluare controlată.

       Cadrul cel mai direct al cercetării în vederea realizării lucrării a fost munca nemijlocită la clasă. Aici am verificat modalităţile de lucru abordate, am evaluat şi comparat rezultatele obţinute urmărind permanent obiectivele specifice predării matematicii în ciclul primar care derivă din câteva principii generale:

-          dobândirea unor capacităţi de gândire critică şi divergentă în măsură să-i ajute pe elevi să utilizeze cunoştinţe şi competenţe în diferite situaţii;

-          dezvoltarea motivaţiei şi a disponibilităţii de a reacţiona pozitiv la schimbare, ca premisă a dezvoltării personale;

-          formarea unor capacităţi, aptitudini şi valori personalizate, necesare adaptării mediului social în permanentă schimbare.

       „Deci rostul matematicii învăţate în şcoală este de a-l obişnui pe elev să gândească.”

       „Este vorba nu de o simplă achiziţionare de cunoştinţe, ci de formarea conştientă şi deliberată, a operaţiilor mentale care stau la baza constituirii lor.”

       Învăţătorul va educa elevii asemeni lui, elevi care să continue cercetările, frământările, reuşitele lui.

   

CUPRINS

Introducere ………………………………………………………... 3

CAP. I: Particularităţi psihopedagogice ale copiilor de vârstă şcolară mică în învăţarea matematicii………………………….. 9

Cap. al II-lea: Aspecte teoretice, psihopedagogice ale evaluării …13

II.1 Evaluarea- componentă a procesului de învăţământ…… 13

II.2 Operaţiile evaluării……………………………………... 16

II.3 Funcţiile evaluării………………………………………. 17

II.4 Forme/tipuri de evaluare a rezultatelor şi a progreselor şcolare…20

II.5 Metode şi tehnici de evaluare …………………………. 23

II.5.A Tradiţionale………………………………………….  25

II.5.B Alternative………………………………………… .. 47

II.6 Tehnici de notare………………………………………. 54

II.7 Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară- modalităţide corectare. 56

CAP. al III-lea: Formarea competenţei de a rezolva exerciţii şi probleme 59

III.1 Definirea competenţei………………………………...  59

III.2 Componentele structurale ale unei competenţe……….  60

III.3 Relaţia competenţă- comportament- performanţă…….  61

III.4 Fişă individuală a competenţei………………………..  67

CAP. al IV-lea: Coordonate metodologice ale cercetării aplicative…69

IV.1 Obiectivele cercetării si ipoteza de lucru……………... 69

IV.2 Metodologia de cercetare…………………………….. 70

IV.2.a Etepele cercetării……………………………………. 71

IV.2.b Metode de cercetare, tehnici, instrumente utilizate… 71

IV.2.c Alegerea eşantionului experimental………………… 75

IV.2.d Stabilirea standardelor de performanţă …………….. 75

IV.3 Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare……………. 76

IV.3.a Evaluarea iniţială……………………………………. 76

IV.3.b  Evaluarea formativă………………………………... 78

IV.3.c Evaluarea sumativă………………………………….. 79

CAP. al V-lea: Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor…………………...81

V.1 Tabele analitice, reprezentări grafice, indici statistici- eşantionul experimental...81

 V.2 Tabele analitice, reprezentări grafice, indici statistici - eşantionul de control…93

 V.3  Interpretarea rezultatelor……………………………... 99

CONCLUZII……………………………………………... 107

BIBLIOGRAFIE…………………………………………. 111

 

 

 

 

 

 

 

30 alte produse in aceeasi categorie:

Clientii care au cumparat acest produs au mai cumparat si:

Coş  

Nici un produs

Livrare 0,00 lei
Total 0,00 lei

Coş Plăteşte